CCRRT

Klassieke Regeneratie en Reproductietechniek

In Utrecht bevindt zich een van de meest gevarieerde en breedst georiënteerde collectie gebruiksgewassen van Europa. Deze levende collectie groeit nog dagelijks en dient o.a. voor basis onderzoek naar de levende rijkdom die deze aarde herbergt, ontwikkelingssamenwerking publieksvoorlichting over biologische diversiteit, teelt onderzoek van nieuwe gewassen, enzovoort, enzovoort. Om dit werk ten volle te kunnen doen is Stichting Het Hof van Eden sinds een paar jaar op zoek naar +/- 40 ha. landbouwgrond. Deze grond zou moeten dienen om de collecties in beheer bij Stichting Het Hof van Eden voor een ieder breekbaarder te maken. De wetenschapper moet er kunnen studeren, de boer moet er kunnen kiezen, de artiest moet er inspiratie op kunnen doen, de jeugd moet er kunnen leren. Een plaats voor iedereen geïnteresseerd in de rijkdom die de aarde voortbrengt om de mens te dienen.
Geen museum, geen attractiepark, maar een centrum voor kennisoverdracht tussen planten, dieren en mensen. Niet de natuur, niet het milieu of andere ongrijpbare begrippen staan hier in het middelpunt maar grijpbare ingrediënten van de dagelijkse maaltijd van vroeger, vandaag en de toekomst voor b.v. rupsen, vogels en natuurlijk ook wat voor de mens. De verscheidenheid die de natuur ons voorschotelt is zelden zo tastbaar bijeen gebracht. De ruimte en de financiën voor deze levende collecties zijn helaas dermate beperkt, dat het soms onmogelijk lijkt dit mooie werk gaande te houden. Al gauw wordt je in een of ander kader geduwd, waardoor al het fraais bijeengebracht, verwordt tot bijzaak.
In de afgelopen jaren is de roep om gewassen die op milieu vriendelijke wijze geteeld zijn alsmaar luider gaan klinken. Niet alleen de consument kijkt kritisch naar de huidige ontwikkelingen in de moderne landbouwmethoden, maar ook de politiek en de industrie beginnen gevoelig te worden voor argumenten ten bate van het milieu. Hierdoor ontstaat er een vraag naar gewassen die beantwoorden aan de eisen die een milieuvriendelijke aanpak stelt.
De aanpak van de gangbare zaad huizen is die van de teelt van resistente gewassen (via het inkruisen van die resistentie of het langs geneties-manipulatieve weg verkrijgen hiervan ). Resistentie tegen kwalen, weersomstandigheden, plagen en herbiciden. Resistenties die net als de meeste chemicaliën, gebruik in de landbouw, vaak niet nodig zijn en uit ecologische overwegingen in twijfel te trekken zijn. Gewassen die om een lagere bemestingsgraad vragen, planten met een hoge tolerantie, degelijke gewassen voor een degelijke landbouw zijn betere selectiecriteria.
Degelijke gewassen wil niet zeggen dat de boerenkool meer op tafel gaat komen, maar gewassen die zich zelf beter kunnen redden, gewassen die minder energie vragen dan ze leveren zodat de landbouw weer energie produceert in plaats van consumeert. Voedings- en industriële gewassen bijvoorbeeld die tolerant zijn ten opzichte van onkruid groei zijn energie vriendelijker dan herbicide resistente gewassen.
Tachtig procent van de landbouw op onze wereldbol gebeurt op traditionele wijze met de hand en met het dier. De moderne "hoog productieve" rassen kunnen door deze vaak arme boeren slechts verbouwd worden door middel van de aankoop (lees lening) van dure zaaizaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daar de door deze boeren geteelde gewassen slechts in stand gehouden en niet veredeld worden is de in die gebieden vaak broodnodige productie verhoging er de oorzaak van dat veel boeren naar de lening en de daarmee verbonden productie verhoging grijpen.
Dat deze boeren hierdoor van energieproducenten tot energieconsumenten worden is een probleem dat de westerse boer tot op vandaag nog voor zich weet uit te schuiven. Wat een productie gewas zou moeten zijn is tot een consumptie gewas verworden, in onze supermarkten ligt hun wekelijkse aflossingstermijn. Over de gehele wereld bestaat dus vraag naar energiearme en kapitaalextensieve teelten maar het aanbod van de hiervoor geschikte rassen is schaars of ontbreekt geheel, veredeling in deze richting vindt op dit moment slechts op zeer beperkte schaal plaats en dat met zo'n reusachtige markt in het vooruitzicht.
Dit is niet de definitieve oplossing voor het voedsel vraagstuk, het energie vraagstuk, het schulden vraagstuk of het milieu vraagstuk maar kan ons wel een stap in de goede richting brengen. Een begin aan de basis, onze directe band met de natuur, tot bron van cultuur en gezondheid voor ons en ons milieu. Nieuwe inzichten geven nieuwe zaden, nog even wachten, die zaden komen er aan of zijn er soms al met slechts een nadeel, ze zijn niet beter maar het wordt er beter van.
Het CCRRT doet op dit moment onderzoek op de volgende terreinen:

TUINBOUW-GEWASSEN:
- Vollegrondsteelt van Lycopersicon (tomaat).
- Winter teelt in volle grond van bladgroente.
- Reproductie gedrag van oude land-rassen.
- Productie van rassen met een bijzondere geschiktheid voor de biologische dynamische en ecologische landbouw.
- Sla rassen (Lactuca).
- Erwten rassen (Pisum).
- Productie nieuwe rassen tuinbonen (Vicia).

KLEIN FRUIT:
- Productie nieuwe aardbei rassen (Fragaria).
- Mogelijkheden kruisbessen teelt (Ribes gross).
- Nieuw te introduceren fruit soorten.

SIERGEWASSEN:
- Mogelijkheden milieuvriendelijke teelt bloembollen.
- Mogelijkheden milieuvriendelijke teelt snijbloemen.
- Teelt van wilde t.b.v. her introductie.
- Selectie bij wilde planten t.b.v. gebruik in tuinen.
- Variatie bij asters (collectie dr. ir. J.R. Jensma).
- Ecologisch verantwoorde teelt van potplanten.

AKKERBOUW:
- Introductie en gebruiksmogelijkheden van nieuwe of onbekende gewassen.
- Toepassingen van oude technieken t.b.v. een milieuvriendelijke teelt.